دستفروشی بانوان در خیابان های شهر ساری

عکاس(هدا کاشی پور) خبرگزاری ایلنا

 

زنان دستفروش و مشارکت در اقتصاد خانواده

نقش زنان در اقتصاد خانواده غیرقابل‌انکار است. این روزها شاهد حضور چشمگیر زنان دستفروش در سطح شهر و بازارهای هفتگی و روزانه هستیم تا از این طریق در شرایط سخت اقتصادی کمکی برای خانواده باشند. برخی نیز زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست هستند که به تنهایی وظیفه تامین اقتصاد خانواده را دارند.