دسته روی و عزاداری صبح روز عاشورا در بابل برگزار شد