دهمین کنگره ملی حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی کشور در شهرستان گلوگاه و به میزبانی منصور نوری دبیر حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی در سالن مرکز تحقیقات تیرتاش برگزار شد که از تعداد 428 رای ماخوزه 13 نفر به عنوان اعضای اصلی و سه نفر بازرس انتخاب شدند.