اجرای دور دوم «کارآزمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران و انستیتوی فینلای کوبا»

عکاس( مصطفی شانچی) خبرگزاری ایسنا

 

اجرای دور دوم «کارآزمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران وانستیتوی فینلای کوبا» در استان مازندران با حضور مسئولان وزارت بهداشت و درمان در دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری انجام شد.