مراسم اربعين از حرم تا حرم از آستان امامزاده ابراهيم (ع) آمل به سمت حرم امامزاده عبدا… چند سالی است که با همت مسئولين در حال برگزاری است و امسال هم بیش از پیش استقبال خوبي از آن شد.