فریاد خون خواهی مردم آمل در وداع با مرد مقاومت حاج قاسم سلیمانی

در پی شهادت مظلومانه سپهبد قاسم سلیمانی این بار در شهرستان شهید پرور آمل بغض و خشم در هم آمیخت و زن و مرد و پیر و جوان یک صدا فریاد انتقام سر دادند.

آنها آمدند تا بگویند هر یک از ما یک سردار سلیمانی و گوش به فرمان ولی فقیه خود هستیم، راهت را ادامه می دهیم و  نمی گذاریم علمت بر زمین بماند.

چه زیبا گفتند ما مختار زمانیم و به خون خواهی تو قیام خواهیم کرد.