مردم انقلابی شهرستانهای قائم شهر و نکا با حضور در راهپیمایی اقتدار و امنیت در اعتراض به اغتشاشات اخیر به حمایت از ولایت و ابراز انزجار از آشوبگران پرداختند.