رفع تجاوز از منابع ملی در نوشهر

عکاس (غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

در اجرای حكم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر و در راستاي اجرای تبصره ذيل ماده ۵۵ قانون حفاظت سازمان جنگل‌ها يک قطعه اراضی ملی به مساحت ۱۶هزار و ۵۰۰ مترمربع در روستای توسكاتُك نوشهر واقع در منطقه خشک لات كه توسط افراد سودجو و فرصت طلب تفكيک و به فروش رسيده بود توسط نيروهای منابع طبيعی و يگان حفاظت اداره منابع طبيعی نوشهر در معيت نيروی انتظامی رفع تجاوز شد و ديوار و بنای احداثی در آن تخريب شد.