تبلیغات نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس در فریدونکنار را در روز پایانی مهلت قانونی تبلیغات