روستای زروم نکا به عنوان روستای نمونه گردشگری در منطقه هزار جریب نکا قرار دارد. این روستا که به دلیل معماری بومی مازندران مورد توجه است همچنان از اعتبارات مالی مناسبی برای اجرای کامل طرح گردشگری و هادی برخوردار نیست.

بنا براین این روستا در پایین محله خود طرح آن اجرا شده اما در مناطق دیگر علیرغم فرسودگی کامل برخی از خانه ها هنوز اقدامای صورت نگرفته است.

نیاز ساکنین به داشتن خانه ای مناسب و ایمن از دغدغه هایی است که در صورت اجرا نشدن کامل طرح هادی و گردشگری بافت سنتی این روستا توسط مصالح جدید نابود شده و زیبایی و جذب گرشگر رادر آینده با چالش مواجه می کند.