شوراب روستایی از توابع شهرستان سوادکوه است که در حاشیه جاده فیروزکوه و پس از گردنه گدوک واقع شده است.

شوراب در مسیر راه آهن شمال قرار دارد و یکی از فنی ترین بخش های راه آهن ایران در این منطقه اجرا شده که شامل پل ها و تونل هاست.

این روستا که در اکثر فصول بخصوص بهار و پائیز غرق در مه است، اخیرا با راه اندازی قطارهای گردشگری شمال مورد توجه قرار گرفته چرا که قطار اینجا توقف دارد.

به هنگام توقف قطارگردشگری، بازارچه محلی در این منطقه برپا می شود. همچنین چشمه گوگردی معروف شوراب نیز کمی پس از تونل راه آهن قرار دارد که نام روستا نیز به خاطر این چشمه، شوراب است.

این چشمه از جاده فیروزکوه به شکل آبشاری دیده می شود که در دره ای جاری می شود