همزمان با سردی هوا و کاهش دمای آب دریای خزر ، صید ماهی سفید با افزایش چشمگیری همراه بوده و همین وضعیت باعث رونق بازار ماهی فروشی مازندران از جمله در تنکابن شده است.