رويش گل‌های وحشی پامچال با نام محلی گل چَپ چَپی و سیکلامن وحشی با نام محلی پَنجۀ مَریَم در جنگل‌های مازندران، رنگ و بوي تازه به طبيعت در خواب رفته، بخشيده است.