كار در زباله

انبوهي از زباله خشك و تر در منطقه ماشلك نوشهر موسوم به جاده معدن كوهي از زباله را بوجود آورده است و شيرابه‌هاي اين زباله‌ها جان درختان را گرفته است و نفس ها جنگل را به شماره انداخته است . در بوي متعفن و آزاردهنده عده‌ای در ميان زباله‌ها آن را تفكيك مي كنند، شيرابه‌ها از طريق رودخانه ماشلك راهي دريا مي شود …!!!