جواهر امیری آریمی، بانوی دامدار در روستای آریم دورترین نقطه سوادکوه در مرز سمنان مازندران مشغول فعالیت است.
وی که در جشنواره عشایری امسال بعنوان دامدار نمونه معرفی شد، با مادر و خواهر کمشنوای خود زندگی می‌کند.