روستای ارضت از توابع بخش یانه سر بهشهر استان مازندران است.

از آنجاییکه که روستا در منطقه پهن و وسیع و پایین دست کوه شکل گرفت به این نام معروف گشت بدین ترتیب نام روستا برگرفته از موقعیت طبیعی آن می باشد.به لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به اراضی جنگل وکشاورزی،غرب به اراضی زراعی و روستای پارسا،شرق به اراضی کشاورزی و روستای بادله دره و جنوب به زمینهای کشاورزی و محور گلوگاه – دامغان محدود می شود ، روستا در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا و در پهنه کوهستانی – جنگلی واقع شده است.