روستای کردکتی در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع است که مساحت آن بیش از 100 هکتار و نزدیک به 70 خانوار در آن ساکن هستند.

بیشتر اهالی محل در کشاورزی و دامداری مشغول به کار هستند.