n00210433-r-b-000 n00210433-r-b-001 n00210433-r-b-002 n00210433-r-b-003 n00210433-r-b-004 n00210433-r-b-005 n00210433-r-b-006 n00210433-r-b-007 n00210433-r-b-008 n00210433-r-b-009 n00210433-r-b-010 n00210433-r-b-011 n00210433-r-b-012 n00210433-r-b-013

در اقدامی نمادین ساحل سیترای نوشهر توسط هنرمندان موسسه آوای مهر پاکسازی شد.