ساخت بند مشبك در تنكابن

پس از سيل سال گذشته در منطقه تنكابن ، عمليات ساخت بند مشبك سرشاخه گير بر روي رودخانه خروشان تيرومرود در دستور كار قرار گرفت و هم اكنون با 40 درصد پيشرفت فيزيكي در حال ساخت است . هزينه اعتبار اين پروژه 25 ميليارد ريال است كه از محل صندوق توسعه ملي تأمين شده و مجري آن اداره كل منابع طبيعي نوشهر است .