بسیجیان روستای سنگ تراشان در حرکتی جهادی در حال احداث غسالخانه در این روستا هستند.