ساری گردی در بوستان های آزادگان و کولاییان (پارک پیوندی) تفرجگاهای خیابان فرهنگ ساری

بوستان آزادگان ساری بامتراژ 4755متر درسال1377 تاسیس شد و در خیابان فرهنگ -خیابان سعدی قرار دارد. کتابخانه عمومی آزادگان ساری نیز در این بوستان قرار دارد

بوستان کولاییان (پارک پیوندی) ساری با متراژ 4100متر در سال 1380 تاسیس شد و درخیابان فرهنگ – خیابان پیوندی قرار دارد.