مراتع و باغات شهرستان سوادکوه که نقاط کانونی ملخ بود، برای جلوگیری از مهاجرت ملخ و آسیب به مراتع پايين‌دست، سم‌پاشی شد.