IMG16371934 IMG16371956 IMG16371975 IMG16371992 IMG16372050 IMG16372092 IMG16372120 IMG16372140 IMG16372159 IMG16372393 IMG16372412 IMG16372430 IMG16372448 IMG16372496 IMG16372513 IMG16372530 IMG16372566 IMG16372630 IMG16372652 IMG16372672 IMG16372691  IMG16372760 IMG16372869 IMG16372919 IMG16372975IMG16372710

با کاهش سرمای هوا و همچنین نزدیک شدن به فصل بهار درختان در دشت ها و جلگه های استان مازندران شکوفا شده اند.