کوچه پس کوچه های شمال با فرارسیدن فصل بهار و آمدن اردیبهشت سرشار از عطر بهار نارنج می شود. بهار نارنج شکوفه های نارنج است، که در ساخت عرقیجات و عطر سازی و تهیه مربا استفاده می شود.