سبز شدن ارتفاعات کوهستانی و رویش گیاهان دارویی و خوراکی در مراتع سبب شده است مردم پای در ارتفاعات کوهستانی چالوس نهاده و ضمن برخورداری از طبیعت زیبایی منطقه مبادرت به چیدن برخی گیاهان ;کنند. ما هم پا به پای یک گروه کوهنوردی در صعودشان به ارتفاعات همقدم شدیم تا از دریچه دوربین نظاره گر طبیعت زیبای منطقه باشیم .