طبيعت كوهستان در گرمای تابستان

ارتفاعات كوهستانی چالوس در گرمای تابستان جلوه‌ای از زيبایی‌‌هاست .

فعاليت دامداران در مراتع ييلاقی در مرز اكوتون (مرز ميان جنگل و مرتغ) ويورش بی‌محابای مه در ارتفاع ۲۴۰۰ از سطح دريا تصاويری بديع از طبيعت خلق كرده است. طبيهت جلوه‌ای از زيبای‌های منحصر به‌فرد الهی است .