درهای بهشت روی اردیبهشت

بهار فصل رويش و زايش است. رويش دوباره طبيعت و طراوت شادابی را به همراه دارد، طبيعت غرب مازندران اين روزها شاهد شكوفايی گل‌ها و گياهان است.