طبيعت زيبای رامسر

جنگل‌های زيبای “دالخانی” و طبيعت بی‌بديل “انباردار”‌ در ارتفاعات رامسر در واپسين روزهای زمستانی مملو از جوش و خروش است. آنجا كه تا چشم می‌نگرد افق نگاهت به پستی و بلندی‌هايی گره می‌خورد كه تصوير قاصر از بيان است و شكوه اين زيبايی خدادادی نقاشی آفريدگاری است كه در قرين شدن به بهار نقش ديگری بر صورت زده است…!