بارش برف در زمستان  زیبایی خاصی به طبیعت مازندران بخشیده است.