روستای اساس یکی از روستاهای شهرستان سوادکوه استان مازندران است.این روستا در بخش مرکزیشهرستان سوادکوه قرار گرفته است. فاصله این روستا از شهر پل سفید شش یا هفت کیلو متر می باشد.
جاده ورود به روستای اساس شیب تند و پیچ های زیادی دارد. بالاترین نقطه ی روستا مکانی است که بهآن “سی” و یا “گت سی” می گویند. از جاذبه های این روستا چشمه ای با آب زلال و خنک است که به آنچشمه سر می گویند
در این روستا حسینیه ای قرار دارد که به آن تکه پیش می گویند و مردم روستا اعتقاد خاصی به آن دارندو آن را بسیار محترم می دانند. یکی دیگر از اماکن مذهبی این روستا ولوروار سید است. به این مکان سیدسر نیز می گویند . سید سر حدود ده کیلومتر با روستا فاصله دارد و کنار رودخانه تلار می باشد . در کنارولوروار سید، ساختمانی برای اسکان مسافران وجود دارد.یکی دیگر از این اماکن نیز خوزین سید نام داردکه سه کیلومتر با روستا فاصله دارد. در کنار این بقعه هم ساختمانی برای اسکان زائران و گردشگران ساخته
شده است. قبرستانی در روستا وجود دارد که به آن امام زاده سر می گویند.در روز عاشورا دسته های عذاداریدر این مکان جمع می شوند.