سد شهید رجایی یکی زیبا ترین سد های خاور میانه و یکی از ۱۰ سد مازندران است که در سال ۷۷ به بهره برداری رسید و حدود ۱۶۲ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و حدود ۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را با جمعیت ۱۶۵ هزار نفر را از جمعیت ۲۲۰ روستای منطقه را تحت پوشش دارد.