طبیعت تابستانی حاشیه روستای افراچال و منطقه سلیمان تنگه در بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری