سمفونی مه در طبیعت

منطقه کوهستان چالوس درسومین روز آبان ماه چیزی شبیه سرزمین عجایب بود، جایی که به لطف هوای ابری و نیمه بارانی مه نقش اول در طبیعت را داشت. آنقدر زیبا و شگفت انگیر که تمی شد برای لحظه‌ای لنز دوربین روی این بازیگران بی بدیل طبیعت نگرفت ! مه هایی که برخی چسبیده به کوه و جنگل و برخی در آمد و شدهای پیاپی که ظرافت طبییعت را چون نقاشی چیره دست و همچون نوازنده یی خنیاگر و چون شاعری روح انگیز مقابل دیدگانت قرار می داد تا یک آن چشم از این نقاشی و لحظه یی گوش از این سمفونی بر نداری!