زیبایی‌های طبیعی مازندران در کنار آثار تاریخی و فرهنگی، ظرفیت بی‌بدیلی برای گردشگری در اختیار این استان قرار داده است،

ظرفیتی که بسیاری از آنها با وجود حضور سالانه دستکم 60 میلیون نفرشب گردشگر و مسافر از دیده‌ها پنهان مانده است.