فصل پاییز به طبیعت جنگلی مناطق چهاردانگه شهرستان ساری رنگی نو بخشیده و مناظری کم نظیر آفریده است.