ماه دوم فصل پاییز تمام شد و آذر ماه رسید، ماهی که رنگ درختان زردتر از سایر ماه‌های پاییز است.