طبیعت پاییزی جنگل های پاجی و میانا روستاهایی در 70 کیلومتری جنوب ساری در بخش دودانگه شهرستان ساری می باشد.