طبیعت پاییزی جنگل های مازندران

با فرا رسیدن فصل پاییز و سرد شدن هوا، جنگل‌های مازندران چهره پاییزی به خود گرفته است.