فصل پاییز در جنگل‌های آمل و نوشهر در دامنه‌های البرز، مناظر سحرانگیزی را به نمایش می‌گذارد.