اردوی جهادی، طرح«یک مسوول یک مربی» کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران در مدرسه جهاد روستای رکنی کلای شهرستان سیمرغ