طرح افطارتاسحر در شهرستان سیمرغ به همت خیریه آبشارعاطفه ها دفتر امورشعب غرب مازندران بابل برگزار شد.

 

به گزارش روابط امورشعب غرب مازندران و بابل مراسم  اعمال و  احیاء شب بیست وسوم همراه با سخنرانی و مداحی و توزیع  افطاری به ۷۰۰ نفراز نیازمندان شهرستان سیمرغ و توزیع  سحری ۴۰۰نفر به کارکنان خدمات شهری شهرداری و مهرجویان تحت پوشش بابل برگزار شد