طرح سنجش سلامت نوآموزان در مازندران

طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در مازندران با رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز منتخب این استان آغاز گردید. در این طرح با اختصاص زمان به هر دانش آموز از قبل، از ازدحام جمعیت در مراکز جلوگیری می شود.