مراسم دسته روی هیات های عزادر در روز عاشورای حسینی به میزبانی امامزاده شاهزاده حسین ساری برگزار شد