photo_2016-10-22_22-46-23 photo_2016-10-22_22-46-29 photo_2016-10-22_22-46-30 photo_2016-10-22_22-46-32 photo_2016-10-22_22-46-34 photo_2016-10-22_22-46-36 photo_2016-10-22_22-46-39 photo_2016-10-22_22-46-41 photo_2016-10-22_22-46-42 photo_2016-10-22_22-46-44 photo_2016-10-22_22-46-46 photo_2016-10-22_22-46-48 photo_2016-10-22_22-46-50 photo_2016-10-22_22-46-52 photo_2016-10-22_22-46-54 photo_2016-10-22_22-46-56 photo_2016-10-22_22-46-58 photo_2016-10-22_22-47-00 photo_2016-10-22_22-47-02 photo_2016-10-22_22-47-04 photo_2016-10-22_22-47-08 photo_2016-10-22_22-47-10 xzx zz

عزاداری سرور و سالار شهیدان در حسینیه صاحب الزمان خیابان ارم ساری با حضور حضرت آیت الله العلامه نظری خادم الشریعه برگزار شد.