عزاداری و دسته روی شب هفتم ماه محرم با حضور هیات های حسینی در مرکز ساری برگزار شد. در این شب ها دسته های عزادار حسینیه هاو هیات های مذهبی باحضور در محوطه امامزاده یحیی(ع) ساری به سینه زنی و زنجیرزنی می پردازند.