طبق سنوات گذشته عزاداری و دسته روی عاشورای حسینی در روستای سقندیکلای ساری برگزار شد