عملیات آبخیزداری در جنگلهای رامسر

به منظور اصلا ح شیب رودخانه ، جلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب؛ عملیات آبخیزداری در عمق جنگل‌های رامسر در حوزه سد میجران با احداث بندهای سنگی ملاتی در حال انجام است . امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 30 میلیارد ريال اعتبار برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری به این شهرستان اختصاص داده شد .