عملیات ضدعفونی و گندزدایی غرب ساری توسط بسیجیان قرارگاه جهادی مالک

عملیات بزرگ ضدعفونی و گندزدایی غرب شهر ساری توسط بسیجیان قرارگاه جهادی مالک حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) انجام شد.