عملیات ضدعفونی و دفاع بیولوژیک در آمل

عملیات بزرگ پاکسازی محیطی قرارگاه پدافند زیستی سپاه ناحیه آمل برای پیشگیری از کرونا برگزار شد.