عیادت جمعی از خبرنگاران سه استان مازندران، گلستان و سمنان از پدر انجیر ایران در شهرستان گلوگاه که مدتی است در بستر بیماری است.
علی اکبر ایران‌نژاد اهل شهرستان گلوگاه استان مازندران که بازنشسته بانک است و در طول 64 سال 20 هزار اصله درخت انجیر در 50 کیلومتر کاشته است و معروف به پدر انجیر ایران شده است.تا کنون 150 هکتار از زمین‌های شهرستان گلوگاه به باغات انجیر و یکی از مرغوب‌ترین و ارگانیک‌ترین باغات انجیر در کشور تبدیل شده است.

آقای ایران‌نژاد مدتی است به دلیل کهولت سن در بستر بیماری است و به همین منظور جمعی از خبرنگاران سه استان مازندران، گلستان و سمنان از پدر انجیر ایران عیادت کردند.